Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu

Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka 
Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu

 
Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne zostało otwarte jako samodzielna jednostka Uniwersytetu w Drohobyczu 5 listopada 2002 roku, chociaż działalność poprzedzająca jego oficjalne otwarcie ma dłuższą historię. Wystarczy wymienić chociażby seminarium pt. „Do kogo należy Schulz”, zorganizowane w październiku 2001 roku wspólnie z ówczesnym Konsulem Generalnym RP we Lwowie Krzysztofem Sawickim. Seminarium towarzyszył spektakl znanego lwowskiego reżysera Aleksandra Owerczuka „Plac Świętej Trójcy” (Teatr Scena Galicjana). Przedsięwzięcie to było bezpośrednią reakcją drohobyckiego środowiska intelektualnego na barbarzyński akt kradzieży malowideł Schulza z dawnej willi oficera gestapo Feliksa Landaua dokonanej przez pracowników  Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie.

     Zadania statutowe Centrum obejmuje działalność naukową, dydaktyczną oraz kulturalno-artystyczną. Biblioteka Centrum, która obecnie liczy ponad 5000 pozycji książkowych oraz wydawnictw periodycznych, służy naukowo-dydaktycznemu wsparciu studentów studiów polonistycznych. Z biblioteki tej intensywnie korzystają też pracownicy i studenci innych wydziałów i kierunków uniwersyteckich, a także osoby nie związane ze środowiskiem akademickim.

Centrum Polonistyczne posiada szereg umów o współpracę z różnymi instytucjami w Polsce, m.in. z Instytutem Filologii Polskiej UMCS, z Wydawnictwem UMCS, z Biblioteką Narodową w Warszawie, z Instytutem Książki w Krakowie, z Ośrodkiem Kultury „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, z Forum Kultury w Łodzi, z Teatrem Nowym w Łodzi, ze Stowarzyszeniem „Studio Teatr Test” w Warszawie, ze Stowarzyszeniem Animatorów Kultury w Warszawie etc.

Działalność Centrum odzwierciedlają następujące publikacje:

·        W 2005 r. w Warszawie opublikowano tom materiałów pokonferencyjnych pt. Drohobycz Wielokulturowy, do którego weszły artykuły drohobyckich i warszawskich literaturoznawców i historyków sztuki oraz bogata część ikonograficzna. Jest to owoc wspólnego seminarium, zorganizowanego przez Centrum Polonistyczne z Uniwersytetem Warszawskim w kwietniu 2004 r.

·        W roku 2006 ukazał się inauguracyjny tom polsko-ukraińskiego interdyscyplinarnego rocznika naukowego „Pogranicze: Polska – Ukraina”, efekt umowy zawartej z UMSC w Lublinie. Przygotowano już kolejny tom tego rocznika.

·        Dwujęzyczna książka pofestiwalowa pt. Bruno Schulz a kultura pogranicza zawiera materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Została wydana przez Centrum i dofinansowana przez Instytut Polski w Kijowie.

·        Bruno Schulz: Wiosna. 12 przekładów (pod red. Wiery Meniok, Drohobycz 2008) to materiały międzynarodowych spotkań tłumaczy dzieła Brunona Schulza oraz warsztatów translatorskich, które odbyły się w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu.Centrum Polonistyczne jest inicjatorem i organizatorem szeregu przedsięwzięć polsko-ukraińskich i międzynarodowych. Są to m.in.:

·        seminarium nt. „Wspólne wymiary kulturowe: Lublin – Drohobycz”, od pięciu lat organizowane wspólnie z Instytutem Filologii Polskiej UMCS. Kolejne spotkania seminaryjne, odbywające się na przemian w Drohobyczu i w Lublinie, były poświęcone m.in. książce Henryka Grynberga „Drohobycz, Drohobycz”, dylogii Andrzeja Chciuka „Atlantyda” i „Ziemia księżycowa”, magicznym miastom Lublinowi i Drohobyczowi, o których mówił  prof. Władysław Panas;

·        międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Recepcja twórczości Brunona Schulza na początku nowego tysiąclecia” (listopad 2002);

·         polsko-ukraiński roczny program oświatowo-kulturalny pod hasłem „Przez wiedzę do kontaktu”, zrealizowany wspólnie z Wyższą Szkołą Zawodową w Sanoku (wrzesień – marzec 2003);

·        otwarcie Muzeum Brunona Schulza w Drohobyczu oraz towarzysząca temu konferencja międzynarodowa „Schulz i Ukraina” (listopad 2003);

·         Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu (lipiec 2004);

·        tournée Chóru Młodzieżowego „Tutti Cantamus” z Warszawy po Ziemi Drohobyckiej (listopad 2004);

·        występy (działającego przy Centrum) Studenckiego Teatru „Alter” w Lublinie, Łodzi i Warszawie, w ramach Roku Kultury Ukraińskiej w Polsce (październik 2005);

·        Drugi Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu (listopad 2006);

·        pierwsza edycja długofalowego projektu „Obecność”: polsko-ukraińskie spotkania literackie, która odbyła się z udziałem Jurija Andruchowycza, Bohdana Zadury, Andrija Bondara i prof. Jerzego Jarzębskiego (wrzesień 2007);

·        Trzeci Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu (maj 2008). Międzynarodowy Festiwal Schulzowski w Drohobyczu stał się już znaną i prestiżową imprezą;

·        wystawy współczesnych zdjęć i dawnych pocztówek pt. „Drohobycz – miasto Brunona Schulza”, prezentowane w kilku miastach Polski (Kraków, Lublin, Rzeszów, Sanok).

 
Pomysłodawcą Studenckiego Teatru „Alter” był świętej pamięci Igor Meniok, a kierownikiem artystycznym –polski reżyser teatralny i filmowy Andrzej Maria Marczewski. Swą pierwszą sztukę „Demiurgos plus” według prozy Brunona Schulza Teatr wystawił 16 lipca 2004 r. w ramach Pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Schulzowskiego. Spektakl tego teatru uświetnił również uroczystości związane z wręczeniem (na ręce małżonki) dyplomu doktora honorowego dla Profesora Władysława Panasa, wybitnego znawcy twórczości Schulza. Doktorat został przyznany Profesorowi przez Senat Uniwersytetu w Drohobyczu 20 stycznia 2005 r., na cztery dni przed Jego śmiercią.


Centrum Polonistyczne organizuje dla studentów-polonistów Uniwersytetu w Drohobyczu cykle wykładów uczonych z Polski, m.in. prof. Oskara Stanisława Czarnika z Biblioteki Narodowej w Warszawie, prof. Jerzego Jarzębskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Barbary Tarczyńskiej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dra Sławomira Bobowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego.


Rodzaj i kierunki działalności Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego wyznaczył śp. Igor Meniok. Jego twórczy zapał, ogromne zaangażowanie, wiele zamierzeń i planów  unicestwiła jednak nagła śmierć tego zaledwie 31-letniego człowieka (zm.5 marca 2005 r.). Centrum, które zostało otwarte z jego inicjatywy, stanowi dziś instytucjonalny fundament polsko-ukraińskich kontaktów naukowych i artystycznych. Jak słusznie zauważyła lubelska Gazeta Wyborcza z 7 marca 2005 r. „Centrum stało się najważniejszym na Ukrainie ośrodkiem promocji twórczości Brunona Schulza”, a „Igor Meniok był pionierem w budowaniu właśnie na Ukrainie, szczególnie tej zachodniej, pozycji należnej Brunonowi Schulzowi. Dorobek w tym zakresie Igora Menioka, jeżeli teraz spojrzy się w tak nieodległą i znaną nam przeszłość, okazuje się ogromny.”

Kierownikiem Centrum jest obecnie dr Wiera Meniok.

Adres:
Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. I. Menioka
Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. I. Franki w Drohobyczu
82-100 Drohobycz
ul. Łesi Ukrainki 2
Ukraina

Tel./fax: (0038) (03244) 511 22
e-mail:
polcentrum@wp.pl


Instytut Filologii Polskiej
pl. Kopernika 11 45-040 Opole, Collegium Maius
tel. (48-77) 54-16-003  fax (48-77) 54-16-002
e-mail: kongres2012@uni.opole.pl

Sekretariat:
poniedziałek - piątek, godz. 9.30 - 13.30 pok. nr 203. (IIp)

dol