Polonistyka w MacedoniiMilica Mirkulovska

 

POLONISTYKA W MACEDONII

 

 

POLONISTYKA przy Katedrze Slawistyki Wydziału Filologicznego, Uniwersytetu Św. Św. Cyryla i Metodego w Skopje, Macedonia, istnieje od roku akademickego 1959/60, dzięki inicjatywie prof. Božydara Vidoeskiego (podobnie i macedonistyka w Krakowie na UJ). W tym roku przyjeżdża pierwszy lektor języka polskiego Włodzimierz Pianka z Uniwersytetu Warszawskiego i pozostaje w Skopiu 8 lat. W tym okresie W. Pianka przygotował pierwszy podręcznik języka polskiego dla sudentów macedońskich (Учебник по полски jазик (граматика со вежби и речник), Скопjе, 1969). Od samego początku lektorat prowadzą lektorzy z Polski, z różnych ośrodków uniwersyteckich.

            Lektorat jązyka polskiego w Skopje od roku 1959 do dzisiaj prowadzili następujący lektorzy:

 

1959-1967      Włodzimierz Pianka (Warszawa)

1967-1970      Krzysztof Wrocławski (Warszawa)

1970-1973      Jacek Zaorski (Łódź)

1973-1977      Stanisław Gogolewski  (Łódź)

1977-1980      Maciej Kawka (Kraków)

1980-1983      Elżbieta Gawęda (Katowice- Sosnowiec)

1983-1992      Zuzanna Topolińska (Warszawa)

1992- 1999     Kazimiera Maria Solecka (Kraków)

1999- 2000     Magdalena Bogusławska (Warszawa)

2000-2004      Elżbieta Wójcikowska (Warszawa)

2004-2006      Olga Soczyńska-Kalarus (Katowice- Sosnowiec)

2006-2009      Natalia Łukomska (Katowice-Sosnowiec)

2009-              Dagmara Szalęga (Wrocław)

 

Do  przyjazdu Z.Topolińskiej polonistyka miała rangę "C", co znaczy dwa lata lektoratu. Po jej przyjeździe jesienią 1983 wdrożone zostały studia polonistyczne "pod B" (tj. trzy lata studiów praktycznych i teoretycznych jako tzw. "drugi przedmiot podstawowy"), a z czasem (od r. 1994) polonistyka otrzymała status "A", tj. status głównego przedmiotu czteroletnich studiów. Topolińska jako visiting professor pracowała w Katedrze Slawistyki do roku akademickiego 1999/2000, prowadząc zajęcia z zakresu polonistyki, a od r. 1992/1993 również - wprowadzony z jej inicjatywy - kurs "Wstęp do filologii słowiańskiej".

Zajęcia z literatury polskiej w pierwszych latach istnienia studium polonistycznego prowadził prof. d-r Taszko Bełczew, a gościnnie na cykle wykładów odwiedzali nas specjaliści z uniwersytetów polskich, z którymi nasza uczelnia nawiązała współpracę, tj. Krakowa, Warszawy i z Uniwersytetu Śląskiego. Po uzyskaniu stopnia doktora (1989 r.) zajęcia z literatury polskiej przejęła prof. Germania Szoklarowa- Ljorowska.

W listopadzie 1990 r. jako młodszy asystent – polonista przy Katedrze slawistyki została zatrudniona Milica Mirkulovska, która w r.1991 uzyskała magisterium polonistyczne na uniwersytecie w Belgradzie. Mirkulovska prowadziła ćwiczenia praktyczne z jęz. polskiego, a po uzyskaniu doktoratu – jako docent, profesor  nadzwyczajny i (od. r. 2006) profesor zwyczajny prowadzi zajęcia z gramatyki języka polskiego i kurs pod tytułem "polska cywilizacja". W roku akademickim 1992/1993 przyjeżdża do Skopja, jako czwarty polonista, językoznawca-slawista d-r Kazimiera Maria Solecka i przejmuje prowadzenie lektoratu. Z tą chwilą istnieją już warunki dla polonistyki "pod A". Do roku akademickiego 2008/2009 rekrutację na studia polonistczne przeprowadza się co cztery lata, a począwszy od 2008/2009 pada decyzja, aby taką rekrutację przeprowadzać co dwa lata. Tak więc w tej chwili mamy paralelnie studia polonistyczne na trzech poziomach, A, B i C. Od r.1998/1999 w katedrze zatrudniona jest jako młodszy asystent Lidia Tanuszevska, która po uzyskaniu magisterium w 2005/2006 r. prowadzi ćwiczenia z lieratury i języka polskiego, a po uzyskania doktoratu zajęcia z lieratury i języka polskiego .

W minionych latach odbyło się osiem konferencji naukowych macedońsko-polskich, organizowanych przez uniwersytety Jagielloński, Warszawski, Śląski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz Uniwersytet Św. Św. Cyryla i Metodego w Skopiu (1976 Kraków, 1985 Skopie, 1989 Sosnowiec, 1992 Ochryd, 1995 Warszawa, 2002 Ochryd, 2006 Poznań, ósma odbyła się w Skopiu w październiku 2009 w ramach manifestacji: "50 lat polonistyki w Macedonii", w organizacji Wydziału Filologicznego im. Blaże Koneskiego).  Druga konferencja (1985) odbyła się w Skopiu z okazji 25-lecia lektoratu języka polskiego. Wzięli w niej udział liczni goście z Polski, wszyscy wcześniejsi lektorzy, koledzy z katedry i innych instytucji naukowych w Skopiu, a także 7-osobowa grupa studentów-polonistów. Materiały tej konferencji są opublikowane w peridyku Slavistički studii (1989). Czwartą i szóstą konferencję zorganizowały łącznie Katedra Slawistyki i Międzynarodowe seminarium języka, literatury i kultury macedońskiej przy UKiM.

Poloniści z Katedry Slawistyki drukują swoje prace  w polskich i macedońskich czasopismach slawistycznych, a także we wspólnej serii  Folia Philologica Macedono-Polonica,  zainicjowanej przez dr K. M. Solecką, pomyślaną jako miejsce publikacji referatów wygłaszanych na macedońsko-polskich konferencjach naukowych. Kolejne tomy serii, obok UKiM, publikowały polskie uniwersytety Śląski, Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z biegiem czasu rośnie ilość polskich uczelni zainteresowanych współpracą ze Skopiem, szczególną aktywność przejawiają  – obok Warszawy i Śląska –Wrocław, Poznań, Toruń, Opole.

Mnożą się również letnie szkoły językowe w Polsce, które przyjmują polonistów macedońskich; trzeba tutaj wymienić Kraków, Warszawę, Cieszyn, Lublin, Siedlce; ostatnio ok. 10 młodych macedońskich polonistów uczestniczy w letnich kursach językowych w Polsce. Z kolei seminarium języka macedońskiego w Ochrydzie przyjmuje młodych  polskich slawistów i macedonistów. Nie brak również specjalnych inicjatyw w zakresie wymiany studenckiej na linii: Macedonia ~ Polska.  W latach 80-tych minionego wieku ówczesny lektor języka macedońskiego w Krakowie, Naum Trajkovski, organizował kilkakrotnie praktyki letnie dla studentów polskich. Mnożą się również wycieczki studenckie w obu kierunkach. Macedońscy studenci-poloniści parokrotnie korzystali ze stypendiów przy unniwersytetach Warszawskim i Jegielońskim w ramach programu CEEPUS, ERASMUS itp.

Od lutego 2008 funkconuje oficjalna strona internetowa polonistyki na UKiM opracowana z pomocą kolegów z Instytutu Informatyki przy Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, jako część pracy dyplomowej E. Petreskiej przygotowanej pod kierownictwem prof. dr K. Zdrawkowej (www.polonistika.com.mk, dostępna też poprzez www.flf.ukim.edu.mk/polski) .

W maju 2008 poloniści przy Katedrze Slawistyki FlFBK włączyli się do akcji "Rok Herberta" organizując manifestację "Dzień Herberta w Macedonii"; efektem tej inicjatywy jest publikacja pt.  ...Svet prekrasen i tolku različen... przygotowana przez Polonistyczne Laboratorium Przekładowe

( http://www.youtube.com/watch?v=KoNmfUfWRGs&feature=related  ).

 

            Polonistyczne laboratorium przekładowe na Wydziale Filologicznym im. Blaże Koneskiego w Skopje istnieje od roku szkolnego 2000-2001. Do dzisiaj przez Polonistyczne laboratorium przekładowe przeszło ponad 150 studentów – polonistów, niektórzy już skończyli studia, niektórzy uczyli się polskiego na kursie tzw. C. Pomysł utworzenia Polonistycznego laboratorium przekladowgo zjawił się jako potrzeba kształtowania optymalnego kursu języka polskiego jako obcego (tylko przez 4 godziny tygodniowo). Celem pracy z grupami tzw. C jest nauczyć studenta, żeby korzystając ze słownika (z początku Polsko-macedońskiego B. Widoeskiego, Z. Topolińskiej i W. Pianki, a później z jednojęzycznych słowników  i słowników frazeologicznych języka polskiego) rozumiał tekst polski każdego stylu, a poprzez to otrzymał więcej informacji o polskiej kulturze, znacznie różniącej się od macedońskiej. To znaczy, że nauczanie języka polskiego, to nie tylko gramatyka i interpretacja tekstów z podręcznika, żeby dostać punkty. Naszą ambicją jest wiedzę o strukturze gramatycznej języka polskiego, którą można opanować na takim krótkim kursie, skonfrontować z wiedzą o języku macierzystym, macedońskim. Owocem tego są nasze wspólne dzieła, książki tłumaczeń:

 

Адамчевски, Јан: Легенди за стариот Краков. –  Скопје : Сојуз на студенти на Филолошкиот факултет, 2002. – 45с.

 

Сон за недофатливото место. Токарчук, Хвин, Сташук. Фрагменти од современата полска проза. –  Скопје : Сојуз на студенти на Филолошкиот факултет, 2006. – 96с.

 

Херберт, Збигњев: „...свет прекрасен и толку различен“. Фрагмент од есеите на Збигњев Херберт. – Скопје : Сојуз на студенти на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, 2008. – 43с.

 

Миркуловска, Бистрица: Ziemio, czyjaś ty?. –  Скопје : ФлФБК, 2010. –  43с.

 

Мини-антологија на млади македонски поети. Mini-antologia młodych poetów macedońskich [Двојазично. Превод на Полонистичката преведувачка лабораторија при ФлФБК]. – Скопје : ФлФБК при УКиМ, 2011. – 80с.

 

 

W sierpniu 2006 prof. Mirkulovska i studentka A. Stojanowa, członek PLP, uczestniczyły w warsztatach translatorskich w ramach manifestacji "Wieczory poetyckie w Strudze" tłumacząc na polski wiersze B. Taškovskiego, zdobywcy nagrody "Bracia Miladinowi" za 2006 r.

Poloniści przy Katedrze Slawistyki na UKiM zawsze starali się włączać studentów do różnych aktywności naukowych i do ochotniczego udziału w badaniach naukowych. W rezultacie wielu dyplomowanych polonistów pracuje dziś naukowo w Macedonii, lub pełni funkcje lektorów i wykładowców w Polsce.

Systematycznie realizowana jest wymiana kadr naukowych.  W okresie minionego pół wieku polonistykę w Skopiu odwiedzili służbowo prof.  W. Maciąg (UJ), prof. A. Fiut (UJ), prof. S. Karolak (UJ), prof. A.Wilkoń (UJ), prof. J. Rusek (UJ), prof. K. Wrocławski (UW), prof. J. Mindak (UW), prof. W. Pianka (UW), prof. J. Sokołowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. I. Sawicka (UMK), prof. I. Opacki (UŚ), prof. T. Miczka (UŚ) i in. W ostatnich latach, w listopadzie 2005 goście z UŚ wygłosili cykl wykładów z zakresu gramatyki historycznej języka polskiego –  prof. J. Tambor i literatury polskiej – prof. R. Cudak; w kwietniu 2007 odwiedziła nas dr A. Mateja (UŚ); w październiku 2007 prof. dr J. Mindak (UW); w listopadzie 2007 doc. dr M. Lubaś (UJ); w kwietniu i maju 2008 – prof. dr M.Pytasz, doc. dr M.Piekara i prof.dr D. Opacka-Walasek, wszyscy z UŚ; w roku akademickim 2008/2009 wszystkie kursy według programów studiowania dotyczące literatury polskiej prowadziła doc. dr M. Piekara. Prof. dr M. Mirkulovska uczestniczyła na Kongresach polonistyki zagranicznej w Warszawie (1998), we Wrocławiu (1999), w Krakowie (2007) z wykładami z zakresu macedońsko-polskiej konfrontacji gramatycznej. Uczelnie polskie (Warszawa, Katowice, Kraków, Poznań, Toruń), a także Instytut Adama Mickiewicza i Stowarzyszenie "Semper Polonia" regularnie zaopatrują nas w swoje wydawnictwa polonistyczne;  otrzymujemy również donacje książek z ambasady polskiej w Skopiu, a w październiku 2002 bogaty i dobrze wyselekcjonowany zestaw książek naukowych i beletrystycznych przekazała nam osobiście p. Joanna Kwaśniewska.

 

HISTORIA KONTAKTÓW MIĘDZY SLAWISTAMI MACEDOŃSKIMI I POLSKIMI

 

            Zainteresowanie polskich slawistów językiem macedońskim istniało już w okresie międzywojennym. Było ono wywołane wyjątkową pozycją języka macedońskiego na periferii słowiańskiego świata językowego, faktem, że pierwszy język Słowian, starocerkewnosłowiański, ma w podstawie dialekt macedoński, a także i otwartą dyskusją polityczną w tzw. kwestii macedońskiej. Możemy wymienić:

            - prefesora Stanisława Słońskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który w r. 1927, w ukazującym się do dzisiaj znanym czasopiśmie Prace Filologiczne, opublikował artykuł[1] o tzw. kwestii macedońskiej;

            - krakowskiego slawistę Mieszysława Małeckiego, który w r. 1933, przyjeżdża do Macedonii i zaczyna badania nad południowymi dialektami macedońskimi. Z prowadzonych badań wyrastają artykuły oraz studium zawierające trzy części[2] (trzecia część, studium o samej gwarze, zostało wykończone przez  ucznia Małeckiego, profesora Zbigniewa Gołąba).

            Od tej pory, do dzisiaj, między autorami zajmującymi się problematyką macedonistyczną możemy wymienić nazwiska wielu generacij znanych na świecie polskich lingwistów – slawistów: Tadeusza Lehr-Spławińskiego, Zdzisława Stiebera, Tadeusza Milewskiego, Stanisława Rosponda, Stanisława Urbańczyka, Leszka Moszyńskiego, Franciszka Sławskiego, Przemisława Zwolińskiego, Alfreda Zaręby,  Zbigniewa Gołąba, Mieczysława Karasia, Zuzanny Topolińskiej, Romana Laskowskiego, Stanisława Karolaka, Włodzimierza Pianki, Kazimierza Feleszki, Jolanty Mindak, Ireny Sawickiej, Kazimiery-Marii Soleckiej, Jana Sokolowskiego, J. Ruska itp.

            Po Drugiej wojnie światowej, kiedy Macedonia jako jedna z republik Federalnej Jugosławii otrzymuje swoje centrum slawistyczne i i kiedy na końcu, język macedoński uzyskuje status języka służbowego, intensyfikują się kontakty na poziomie językoznawczym między Macedonią a Polską. Kształtują się w Macedonii odrębne instytucje zajmujące się językoznawstwem macedonistycznym: w r. 1946 Katedra języka macedońskiego na Wydziale Filozoficznym, w r. 1953 Instytut języka macedońskiego „Krste Misirkov", a później, w r. 1968 Macedońska Akademia Nauk i Sztuk pięknych (MANU) ze swoim Wydziałem językoznawstwa i nauki o literaturze (OLLN). Wszystkie te instytucje nawiązują kontakty z odpowiednimi partnerami w Polsce i umożliwiają lepszą komunikację między slawistami macedońskimi i polskimi. Rezultatem jest rozwój macedonistyki w Polsce i polonistyki w Macedonii.

Współpraca między Polską i Macedonią w dziedzinie lingwistyki pogłębia się z otwarciem lektoratów, przy czem ogromny udział ma inicjatywa, starania i koncepcja kreatywna akademika Božidara Vidoeskiego. Pierwszy zaczyna pracę lektorat języka polskiego na Wydziale Filozoficznym (później Filologicznym) w Skopju w roku akademickim 1959-60, a potem w roku akademickim 1970, w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim zaczyna funkcjonować lektorat języka macedońskiego. I dalej, w wyniku podpisanych bilateralnych umów i protokołów między macedońskim uniwersytetem a polskimi uniwersytetami w programach uniwersyteckich reprezentowane są pewne przedmioty macedonistyczne. Na Uniwersytecie Warszawskim, a później i na Uniwersytecie Śląskim, zaczyna pracę lektorat języka macedońskiego. Jednocześnie, z przyjazdem  prof. Zuzanny Topolińskiej, jako visiting professor na Katedrze slawistyki Wydzialu Filologicznego na Uniwersytecie w Skopju, podnosi się poziom studiów polonistycznych (od lektoratu do pełnej specjalizacji). W ramach umów międzyuniwersyteckich język macedoński jest dzisiaj przedmiotem studiów na UŚ i, jako lektorat, na UJ. Lektorat języka macedońskiego funkcjonuje również periodycznie na UW, na UAM, a także w Gnieznie, Opolu, Bielsku Białej i w Sopocie.

            W latach siedemdziesiątych, w umowie między Uniwersytetami Skopskim i Jagiellońskim ustalono kilka tematów z zakresu dialektologii i historii języka macedońskiego i polskiego. W latach osiemdziesiątych, na zasadzie podobnych umów oficjalizują się tematy współpracy między Uniwersytetami Skopskim i Warszawskim  (pt. Konfrontacja językowa polskiego, macedońskiego i innych języków południowosłowiańskich) i między Uniwersytetami Skopskim i Śląskim. Zaczyna się, też, realizacja kilku projektów między OLLN przy MANU, Instytutem języka macedońskiego "Krste Misirkov", z jednej strony, i z drugiej strony Instytutem języka polskiego PAN i  Instytutem slawistyki PAN.

            Od lat 50 do tej pory w macedońskich instytucjach naukowych przebywało około 500 polskich fachowców lingwistów: pracowników uczelni, asystentów, lektorów, pracowników naukowych PAN,  doktorantów, a także wielu studentów slawistyki z różnych centrów uniwersyteckich w Polsce. Prawie wszyscy z nich, przynajmniej raz brali udział na Seminarium języka, literatury i kultury macedońskiej w Ochrydzie. Pewna część polskich specjalistów uczestniczyła w Dyskusji Naukowej w ramach tego Seminarium w Ochrydzie i w innych zebraniach naukowych, sympozyach, konferencjach organizowanych przez MANU, Instytut języka macedońskiego "Krste Misirkov" i przez Uniwersytet Skopski. W tym samym okresie kilkudziesięciu pracowników naukowych z Macedonii przebywało na specjalizacji, jako wykładowcy i uczestniczyło na kongresach, sympozjach i innych zebraniach naukowych w Polsce, a także, wielu studentów brało udział w szkołach letnich w różnych ośrodkach uniwersyteckich w Polsce.

            Slawiści polscy i macedońscy owocnie współpracowali i współpracują w ramach wielu projektów międzynarodowych inicjowanych przez Międzynarodowy Komitet Slawistów, np. w Ogólnosłowiańskim Atlasie Językowym (OLA), Ogólnokarpackim Atlasie Dialektalnym (OKDA), Słowniku Terminologii Onomastycznej, Słowniku terminologii lingwistycznej, Bibliografii językoznawstwa slawistycznego itp.

 

Kontakty językoznawcze polsko-macedońskie i macedońsko-polskie

koordynowane przez MANU.

Projekt: Konfrontacja gramatyczna języka macedońskiego i polskiego przy OLLN w MANU

 

            Projekt został zainicjowany w 1964 r. i  kierowany przez akademika Božidara Vidoeskiego i akademik Zuzannę Topolińską. Składa się na niego analiza segmentów systemu gramatycznego macedońskiego i polskiego. Ze strony macedońskiej praca jest koordynowana w OLLN-MANU, a ze strony polskiej w Instytutach w PAN. Rezuyltaty projektu możemy ocenić na podstawie jego dzałalności wydawniczej (por. dalej  МАКЕДОНИСТИКА ~ ПОЛОНИСТИКА ЛИНГВИСТИЧКА БИБЛИОГРАФИЈА 1927-2009):

            Możemy dostrzec, że akad. Božidar Vidoeski i akad. Zuzanna Topolińska, jako inicjatorzy projektu Konfrontacja gramatyczna języka macedońskiego i polskiego przy OLLN-MANU, zdołali wciągnąć do współpracy wielu pracowników naukowych, którzy i dalej kontynuują pracę nad tematami macedonistycznymi w Polsce i polonistycznimi w Macedonii w ramach tego projektu, albo poza nim. Między innymi możemy wymienić: Włodzimierza Piankę, Jerzego Ruska, Stanisława Karolaka, Ewę Rzetelską-Feleszko, Kazimierę-Marię Solecką, Irenę Sawicką, Jana Sokołowskiego, Jolantę Mindak, Annę Korytowską, Germanię Šoklarovą-Ljorovską, Milicę Mirkulovską, Stanisławę-Staszę Tofoską-Janeską, Marjana Markovicia, Elenę Petrovską, Angielinę Panczewską, Sonję Milenkovską.

            Po śmierci akademika Vidoeskiego, w r. 1998 nad projektem Konfrontacja gramatyczna języka macedońskiego i polskiego pracuje, między innymi, i zespół młodych doktorantów przy Centrum Badawczym Lingwistyki Arealnej  (ICAL) w MANU pod kierownictwem akademik Zuzanny Topolińskiej.

            Rezultatem tego samego projektu jest wykształcenie kadry która dzisiaj pracuje na polonistyce przy Uniwersytecie w Skopje na Wydziale Filologicznym im. B. Koneskiego. Obronione zostały dwie prace doktorskie i jedna praca magisterska. Podobnie i w Polsce, powstała kadra macedonistyczna która zajmuję sie dydaktyką na uniwersytetach polskich (zostały obronione cztery prace doktorskie). W ramach współpracy między Uniwersytetem w Skopje i z centrami uniwersyteckimi w Polsce nad wymienionym projektem do tej pory odbyło się 7 macedońsko-polskich konferencij naukowych (por. wyżej).

Wśród lingwistów polskich, którzy zajmują się problematyką macedonistyczną, należy wymienić przede wszystkiem prof. dra Włodzimierza Piankę, członka zagranicznego Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk, dra honoris causa Uniwersytetu Św.Św. Cyryla i Metodego w Skopiu (gramatyka, onomastyka), niedawno zmarłego prof. dr Stanisława Karolaka (składnia semantyczna i formalna), prof. dr Jana Sokołowskiego (słowotwórstwo), prof. dr Irenę Sawicką (fonetyka i fonologia), prof. dr Jolantę Mindak (gramatyka), dr Kazimierę Marię Solecką (semantyka, gramatyka), dr A. Korytowską (fonetyka i fonologia), zmarłego prof. dr Kazimierza Feleszkę (składnia), nie licząc wielu innych, którzy uwzględniali i uwzględniają w swoich pracach macedoński materiał językowy.

Wśród lingwistów, którzy w Macedonii zajmują się problematyką polonistyczną, wymienimy prof. dr Germanię Szoklarową-Ljorowską, prof. dr Milicę Mirkulowską, prof. Dimitra pandewa, prof. maksyma karanfilowskiego, dr Lidię Tanuszwską, prof. dr Elenę Petroską, dr Stanisławę-Stasię Tofoską, dr Weselinkę Labroską, dr Ubawkę Gajdową, m-r Angelinę Panczewską, Sonię Milenkowską i in.

Niestety możliwości pracy naukowej dla absolwentów slawistyki tak w Polsce, jak i w Macedonii są więcej niż skromne i na razie nie ma perspektyw, żeby ta sytuacja uległa zmianie. Większe możliwości  otwierają się przed przyszłymi tłumaczami literatury pięknej, tłumaczami tekstów profesjonalnych, a także przed slawistami związanymi z różnymi  międzynarodowymi organizacjami na polu działalności kulturalnej i społecznej.

 

***

            Kończąc ten przegłąd faktów o kontaktach macedońsko-polskich i polsko-macedońskich w zakresie językoznawstwa, wypada stwierdzić, że związki naukowe macedońsko-polskie i polsko-macedońskie są bardzo mocne i w zakresie etnologii, folklorystyki, teorii i historii literatury, oraz w innych niefilologicznych dziedzinach, np. w prawie, socjologii itp.

 

 

 

ANEX

 

Dotychczasowe tomy czasopisma

Folia Philologica Macedono–Polonica  (2–8) (FPhMP)

kontynuacja czasopisma pod tytułem

Folia Philologica Jugoslavo–Polonica (1) (FPhJP)

 

ISSN1897-5607

 

Folia Philologica Jugoslavo–Polonica T 1 / pod red.: Kazimierza Polańskiego. – Katowice : UŚ, 1988. –156с.

 

Folia Philologica Macedono–Polonica T 2 / редакција: Људмил Спасов, Казимјера М. Солецка. – Скопје : УниверзитетСв. Кирил и Методиј“, НИО Студентски збор, 1993. – 231с.

 

Folia Philologica Macedono–Polonica T 3 / pod red.: Barbary Czapik, Ireneusza Opackiego. – Katowice : UŚ, 1994. – 144с.

 

Folia Philologica Macedono–Polonica T 4 / редакција: Казимјера М. Солецка, Људмил Спасов. – Скопје : УниверзитетСв. Кирил и Методиј“, НИО Студентски збор, 1996. – 233с.

 

Folia Philologica Macedono–Polonica T 5 [Материјали од Петтата  македонско-полска научна конференција од областа на јазикот и литературата (Варшава, октомври, 1995)] / pod red.: Jolanty Mindak, Krzysztofa Wrocławskiego. – Warszawa : UW, 2000. – 162с.

 

Folia Philologica Macedono–Polonica T 6  Материјали од Шестата  македонско-полска научна конференција од областа на јазикот и литературата (Охрид, август, 2002) / редакција: Г. Шокларова-Љоровска, М. Каранфиловски, Л. Танушeвска. – Скопје : УниверзитетСв. Кирил и Методиј“. Филолошки факултетБлаже Конески“, 2006. – 234с.

 

Folia Philologica Macedono–Polonica T 7 Dalecy i Bliscy. Materiały 7 Kolokwium Polsko-Macedońskiego / pod red.: B. Zielińskiego. – Poznań : UAM, 2006. – 240с.

 

 

Folia Philologica Macedono-Polonica 8 [Педесет години на полонистиката во Македонија 1959 – 2009 / Pięćdziesiąt lat polonistyki w Macedonii 1959 – 2009. Материјали од Осмата полско-македонска научна конференција (Скопје, 23-24.10.2009, ФЛФБК) одржана во рамките на манифестацијата „Педесет години на полонистиката  во Македонија“ (22-25.10.2009). Materiały Ósmej polsko-macedońskiej konferencji naukowej (Skopje, 23-24.10.2009, WFBK) w ramach jubileuszu „Pięćdziesiąt lat polonistyki w Macedonii” (22-25.10.2009)] / ред. М. Миркуловска, М. Каранфиловски, Л. Танушевска, Б. Желињски, Ј. Соколовски, М. Пјекара). – Скопје : ФлФБК при УКиМ, 2011.. + ДВД.

 

 

Publikacje związane z jubileuszem

PIĘĆDZIESIĄT LAT POLONISTYKI W MACEDONII 1959 – 2009

 

û     50 години на полонистиката во Македонија 1959-2009 / орг. одбор З. Тополињска, М. Каранфиловски, М. Миркуловска, Р. Јанчулева, Е. Црвенковска, Г. Шокларова-Љоровска, Б. Желињски). – Скопје : ФлФБК при УКиМ, 2009. – 166с. + ЦД.

 

û     Осма полско-македонска научна конференција (23 и 24 октомври 2009 година) во рамките на манифестацијата 50 години на полонистиката во Македонија 1959-2009 (22-25.10.2009), ПРОГРАМА И АПСТРАКТИ / орг. одбор З. Тополињска, М. Каранфиловски, М. Миркуловска, Р. Јанчулева, Е. Црвенковска, Г. Шокларова-Љоровска, Б. Желињски). – Скопје : ФлФБК при УКиМ, 2009. – 37с.

 

û     Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej / pod red. Vesny Mojsovej-Čepiševskiej, Lecha Miodyńskiego i Bogusława Zielińskiego. Poznań : UAM, 2009. 512.

 

û     Wrocławski, Krzysztof; Bogusławska, Magdalena; Wróbelewska-Trohimiuk, Ewa: Polska i Macedonia. Bibliografia. Komentarze. Studia. Warszawa : Instytut Slawistyki zachodniej i Południowej UW, 2009. 414c.

 

û     Мини-антологија на млади македонски поети. Mini-antologia młodych poetów macedońskich [Двојазично. Превод на Полонистичката преведувачка лабораторија при ФлФБК]. – Скопје : ФлФБК при УКиМ, 2011. – 80с.

 

û     Folia Philologica Macedono-Polonica 8 [Педесет години на полонистиката во Македонија 1959 – 2009 / Pięćdziesiąt lat polonistyki w Macedonii 1959 – 2009. Материјали од Осмата полско-македонска научна конференција (Скопје, 23-24.10.2009, ФЛФБК) одржана во рамките на манифестацијата „Педесет години на полонистиката  во Македонија“ (22-25.10.2009). Materiały Ósmej polsko-macedońskiej konferencji naukowej (Skopje, 23-24.10.2009, WFBK) w ramach jubileuszu „Pięćdziesiąt lat polonistyki w Macedonii” (22-25.10.2009)] / ред. М. Миркуловска, М. Каранфиловски, Л. Танушевска, Б. Желињски, Ј. Соколовски, М. Пјекара). – Скопје : ФлФБК при УКиМ, 2011.. + ДВД.

 

 

Dotychczasowe tomy serii naukowej

POLSKI~MACEDOŃSKI Gramatyka Konfrontatywna

ПОЛСКИ~МАКЕДОНСКИ. Граматичка конфронтација

 

Topolińska, Zuzanna; Vidoeski, Božidar: POLSKI~MACEDOŃSKI. Gramatyka Konfrontatywna. Zarys problematyki Zeszyt 1. – Ossolineum, 1984. –  139с.

 

Видоески, Божидар; Савицка, Ирена; Тополињска, Зузана: Прозодија. – Скопје : МАНУ, 1999. – 179с. (ПОЛСКИ~МАКЕДОНСКИ. Граматичка конфронтација 2.)

 

Тополињска, Зузана: Студии од морфосинтаксата. – Скопје : МАНУ, 2000. – 182с. (ПОЛСКИ~МАКЕДОНСКИ. Граматичка конфронтација 3.)

 

Солецка, Казимјера-Мариа: Македонско-полски синтаксички речник на глаголите и блискозначните перифрастички изрази (Воведна тетратка). – Скопје : МАНУ, 2001. – 156с. (ПОЛСКИ~МАКЕДОНСКИ. Граматичка конфронтација 4.)

 

Topolińska, Zuzanna: Zdanie w zdaniu. Реченица во реченица. – Скопје : МАНУ, 2001. – 202с. (ПОЛСКИ~МАКЕДОНСКИ. Граматичка конфронтација 5.)

 

Тополињска, Зузана: Синтаксичка деривација. – Скопје : МАНУ, 2003. – 189с. (ПОЛСКИ~МАКЕДОНСКИ. Граматичка конфронтација 6.)

 

Topolińska, Zuzanna: Wokół struktury semantycznej zdania. – Kraków : PAU, 2007. – 171c. (ПОЛСКИ~МАКЕДОНСКИ. Граматичка конфронтација 7.)

 

Тополињска, Зузана: Развиток на граматичките категории. – Скопје : МАНУ, 2008. – 219с. (ПОЛСКИ~МАКЕДОНСКИ граматичка конфронтација 8.)

 

Тополињска, Зузана: Негација. – Скопје : МАНУ, 2009. – 159с. (ПОЛСКИ~МАКЕДОНСКИ граматичка конфронтација  9.)

 

 

 

 

Dotychczasowe tomy czasopisma

Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica (8-11)

kontynuacja czasopisma pod tytułem

Studia Linguistica Polono-Jugoslavica (1-7)

ISSN 1857-6109

 

Studia Lingustica Polono-Jugoslavica 1 [Томот е посветен на ака­де­мик  Јован Вуковић] / zespół redakcyjny: Kazimierz Rymut, Zuzanna Topolińska, Božydar Vidoeski, Jovan Vuković. – Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk : Ossolineum, PAN, 1980. – 196с.

 

Studia Linguistica Polono-Jugoslavica 2 [посветено на акад. Божидар Видоески] / редакциски одбор: Казимјеж Римут, Зузана Тополињска, Блаже Конески, Јован Вуковиќ. – Скопје : МАНУ.ОЛЛН, 1982. – 207с.

 

Studia Lnguistica Polono-Jugoslavica 3  / redakcioni odbor: Kazimierz Rymut, Zuzanna Topolińska, Božidar Vidoeski, Asim Peco. – Sarajevo : ANUBiH, 1983. – 222с.

 

Studia Linguistica Polono-Jugoslavica  4 / komitet redakcyjny: Kazimierz Rymut, Zuzanna Topolińska, Asim Peco, Božidar Vidoeski. – Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź : Ossolineum, 1986. – 228с.

 

Studia Linguistica Polono-Jugoslavica 5 / редакциски одбор: Божидар Видоески, Драгомир Вучиќ, Владислав Љубаш, Асим Пецо, Зузана Тополињска. – Скопје : МАНУ.ОЛЛН, 1987. – 284с.

Studia Linguistica Polono-Jugoslavica 6 / redakcioni odbor: Kazimierz Rymut, Zuzanna Topolińska, Božidar Vidoeski, Asim Peco. – Sarajevo : ANUBiH, 1991. – 148с.

 

Studia Linguistica Polono-Jugoslavica  7 / komitet redakcyjny: Władysław Lubaś, Zuzanna Topolińska, Asim Peco, Božidar Vidoeski, Dragomir Vujičić, Kazimiera Maria Solecka. – Kraków : Ossolineum, 1993. – 168с.

 

Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica 8 / редакциски одбор: Божидар Видоески, Зузана Тополињска, Асим Пецо. – Скопје : МАНУ.ОЛЛН, 1996. – 247с.

 

Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica  9 / komitet redakcyjny: Božidar Vidoeski, Zuzanna Topolińska, Kazimierz Rymut, Irena Sawicka, Władysław Lubaś, Dragomir Vujičić. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1998. – 220с.

 

Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica 10 [Миркуловска, Милица: Почеток на дејство/состојба како семантичка и граматичка категорија врз материјал од македонскиот и полскиот јазик] / редакциски одбор: Зузана Тополињска, Петар Хр. Илиевски, Ирена Савицка. – Скопје : МАНУ, 2000. – 145с.

 

Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica  11 / komitet redakcyjny: Milica Mirkulovska, Zuzanna Topolińska, Bogusław Zieliński. – Poznań : UAM, 2003. – 224с.

 

Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica  12-13 / ред: Богуслав Желињски, Зузана Тополињска, Милица Миркуловска. – Скопје : МАНУ, 2008. – 275с.

 

 

Користена литература:

кирилица:

Билтен МАНУ. (Второ, четврто, петто и дванаесетто изборно собрание). – Скопје : МАНУ, 1972, 1976, 1979, 1997.

Видоески, Божидар:  Македонско-полски контакти од областа на лингвистиката. – Савистички студии [Скопје], 1989, 6577.

40 години Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура / ред. Емилија Црвенсковска и др. – Скопје : УКиМ, 2007. – 147с.

50 години на полонистиката во Македонија 1959-2009 / орг. одбор З. Тополињска, М. Каранфиловски, М. Миркуловска, Р. Јанчулева, Е. Црвенковска, Г. Шокларова-Љоровска, Б. Желињски). – Скопје : ФлФБК при УКиМ, 2009. – 166с. + ЦД.

Гушевска, Лилјана: Улогата и значењето на В. Пјанка за развојот на македонската ономастика. – 70 години од истражувањата на Јозеф Обрембски [Прилеп : Институт за старословенска култура (Прилеп, Општина Самоков)], 2002, 189200.

Десет години Македонска академија на науките и уметностите (1967/1977) / К. Богоев, С. Лозановска, Х. Поленаковиќ, Б. Попов. – Скопје : МАНУ, 1977. – 166с.

Јачева-Улчар, Елка: IN MEMORIAM. Акад. Збигњев Голомб (1923-1994). – Литературен збор 4-6 [Скопје], 1994, 155157.

Јачева-Улчар, Елка: Полските лингвисти за македонската ономастика. – 70 години од истражувањата на Јозеф Обрембски [Прилеп : Институт за старословенска култура (Прилеп, Општина Самоков)], 2002, 201207.

Летопис на МАНУ 2003 / уред.одбор: Ташко Георгиески, Власимир Серафимовски, Лидија Симовска. – Скопје : МАНУ, 2004. – 329с.

Миркуловска, Милица: Македонско-полски и полско-македонски врски во областа на лингвистиката. –  ГзбФлф 28–29, 20022003, 355362.

Миркуловска, Милица: Полските научници во Македонија. SLPM 1213, 2008.

Пандев, Димитар: Полскиот интерес за проучувањата на македонската јазична проблематика (Куртене и Малецки). – 70 години од истражувањата на Јозеф Обрембски [Прилеп : Институт за старословенска култура (Прилеп, Општина Самоков)], 2002, 177-179.

Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на МАНУ Т. 3, 5, 6, 13. – Скопје : МАНУ, 1974, 1979, 1982, 2000.

Соколовски, Јан: Проектот на полско-македонската граматичка конфронтација на З. Тополињска и Б. Видоески и проблемите на словенското конфронтативно зборообразување. – 70 години од истражувањата на Јозеф Обрембски [Прилеп : Институт за старословенска култура (Прилеп, Општина Самоков)], 2002, 149157.

Тополињска, Зузана: Кажимјеж Фелешко како македонист.  –  Прилози МАНУ/ОЛЛН  28/1, 2003, 101107.

Тополињска, Зузана: Тие беа први. – 70 години од истражувањата на Јозеф Обрембски [Прилеп : Институт за старословенска култура (Прилеп, Општина Самоков)], 2002, 137142.

Тополињска, Зузана: Полонистиката и Универзитетот „Кирил и Методиј“.  –  ЛЗб 37/3 –4, 1990, 126128.

латиница:

Mirkulovska, Milica: Мacedońsko-polskie i polsko-macedońskie kontakty w dziedzinie językoznawstwa. – Na chwalę i pożytek nasz wzajemny. Złoty jubileusz Polonicum [ / red. Danuta Knusz-Tomaszewska, Józef Porayski-Pomsta, Krzysztof Wrocławski. – Warszawa : WUW], 2006,  209215.

Mirkulovska, Milica: Polonistyka na Wydziale Filologicznym im. Blaže Koneskiego. FPMP 7 Dalecy i Bliscy. Materiały 7 Kolokwium Polsko-Macedońskiego [7-8.06.2005] [ / pod. Red. B. Zielińskiego. – Poznań], 2006, 239240.

Mirkulovska, Milica: Polonistyczne laboratorium przekładowe na Wydziale Filologicznym im. Blaże  Koneskiego w Skopje, Macedonia. Literatura polska w świecie. T 2. W kręgu znawców (Katowice 21-22.05.2007) / pod red. R. Cudaka [. – Katowice : Gnome. 261c.], 2007, 258261.

Topolińska, Zuzanna: Bożo Widoeski i jego kontakty z Polską. – Slavia Meridionalis 2 [Macedonica. Tom poświęcony Božydarowi Widoeskiemu], Warsyawa : PAN Instytut Slawistyki, 1999, 917.

 

 

 [1]             Słoński, Stanisław: W. Jagić o kwestii macedońskiej. – Prace filologiczne 19, 1927, 462–464.

[2]             Małecki, Mieczysław: Dwie gwary macedońskie. Sucho i Wysoka w Sołuńskiem. I. Texty; II Słownik. Kraków : Bibloteka  Ludu Słowiańskiego, 1934; 1936.Instytut Filologii Polskiej
pl. Kopernika 11 45-040 Opole, Collegium Maius
tel. (48-77) 54-16-003  fax (48-77) 54-16-002
e-mail: kongres2012@uni.opole.pl

Sekretariat:
poniedziałek - piątek, godz. 9.30 - 13.30 pok. nr 203. (IIp)

dol