Polonistyka na Uniwersytecie w Uppsali, Szwecja 

Polonistyka na Uniwersytecie w Uppsali, Szwecja

Nauczanie i badania naukowe – krótki przegląd

Studia
Studia polonistyczne na Uniwersytecie w Uppsali mają długą tradycję oraz związane są z nieistniejącym już dzisiaj Instytutem Slawistyki. Instytut ten powstał w roku 1883, a trzy lata później odbyły się pierwsze zajęcia z języka polskiego.

 

W roku 2004, w ramach reorganizacji Wydziału Językoznawczego na Uniwersytecie w Uppsali, slawistyka połączona została z romanistyką, germanistyką oraz językami ugro-fińskimi, tworząc Instytut Neofilologii (Department of Modern Languages).

 

Obecny program studiów polonistycznych obejmuje naukę języka polskiego, literatury, historii i kultury polskiej. Podobnie jak w przypadku pozostałych języków słowiańskich, od studentów polonistyki nie jest wymagana znajomość języka polskiego przed rozpoczęciem studiów.

 

Studia polonistyczne w Szwecji polegają w dużym stopniu na poznawaniu i przyswajaniu sobie struktury gramatycznej języka polskiego. Temu głównemu celowi podporządkowany jest zestaw kursów, szczególnie na niższych poziomach, pozwalających studentowi szwedzkiemu uzyskać podstawową wiedzę na temat polszczyzny mówionej i pisanej. Na wyższych poziomach wprowadzane są bardziej wyspecjalizowane momenty, jak np. historia Polski, historia języka polskiego, stylistyka, teoria i historia literatury polskiej.

 

Od kilku lat studenci w Uppsali i poza nią (a także spoza Szwecji) mają też możliwość uczestnictwa w kursach języka polskiego, literatury i kultury polskiej via Internet, jak również możliwość w ciągu jednego lub dwu semestrów pogłębiania swej wiedzy na temat języka, literatury i kultury polskiej na studiach/kursach w Polsce.

 

Studia doktoranckie


Absolwenci studiów polonistycznych, którzy kontynuują studia na poziomie doktoranckim, mają możliwość uczestniczenia w tzw. ”seminariach wyższych”, na których, oprócz prezentowania fragmentów swoich prac doktorskich, mogą korzystać z wykładów, prowadzonych czy to przez starszych badaczy-slawistów, czy też zaproszonych na wykłady gościnne naukowców z innych uczelni krajowych i zagranicznych.
Zakres tematyczny seminariów jest bardzo obszerny i obejmuje w zasadzie wszystkie języki słowiańskie. Językiem wykładowym jest, oprócz języka szwedzkiego, rosyjski i angielski.


Badania naukowe

W serii naukowej Uniwersytetu uppsalskiego (Acta Univeristatis Upsaliensis/Studia slavica) ukazało się wiele cennych publikacji, autorstwa polonistów uppsalskich. W instytucie wydawany jest też periodyk naukowy SLOVO (od roku w formie elektronicznej), skąd czerpać można informacje na temat najnowszych rezultatów naukowych slawistów/polonistów uppsalskich. (http://www.moderna.uu.se/slovo).

 

W chwili obecnej w zakresie polonistyki w Instytucie Slawistyki prowadzone są następujące badania naukowe:

 

z zakresu językoznawstwa: mgr Eva Nygren: badania komparatystyczne na temat dwóch polskich przekładów Sagi o Meluzynie na staro-cerkiewno-słowiański;

z zakresu metodyki nauczania: dr Magdalena Slyk: problemy nauczania języka polskiego jako obcego oraz kultury i historii polskiej w grupach szwedzko-polonijnych w Szwecji;

z zakresu literaturoznawstwa i kultury: mgr Marousia Ludwika Korolczyk: badania nad poezją religijną w literaturze Polski międzywojennej; mgr My Svensson: badania na temat zjawiska „blokowiska”  i „przedmieścia” w polskiej kulturze współczesnej po roku 2000; prof. Małgorzata Anna Packalén Parkman: badania z zakresu współczesnej poezji i prozy polskiej, w tym też z zakresu genders studies oraz badania komparatystyczne literatury szwedzkiej i polskiej.  

 

Kierownikiem Sekcji Polonistycznej jest obecnie prof. dr hab. Małgorzata Anna Packalén Parkman

mail: anna.packalen@moderna.uu.se

http://www.anst.uu.se/annapack/index.html

 

Adres:


Institutionen för moderna språk, Slaviska språk

Uppsala universitet
(Department of Modern Languages/Slavic Languages, Uppsala University)
Box 636
SE-751 26 Uppsala,
Sweden

http://www.slaviska.uu.se/polska/index.html Instytut Filologii Polskiej
pl. Kopernika 11 45-040 Opole, Collegium Maius
tel. (48-77) 54-16-003  fax (48-77) 54-16-002
e-mail: kongres2012@uni.opole.pl

Sekretariat:
poniedziałek - piątek, godz. 9.30 - 13.30 pok. nr 203. (IIp)

dol